Türkiye'de İkamet ve Çalışma İzni

Türkiye'de İkamet ve Çalışma İzni

A- FİLDİŞİ SAHİLİ VATANDAŞLARI İÇİN TÜRKİYE VİZESİ

Resmi pasaportlar vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamilleri de vizeye tabi olup istizan gerekir. Schengen ülkeleri veya ABD, Birleşik Krallık, İrlanda geçerli vizesi veya geçerli ikamet izni hamillerine, belirli şartları taşımaları koşuluyla, 30 güne kadar ikamet süreli tek giriş vizesi www.evisa.gov.tr internet adresinden e-Vize olarak ita edilmektedir.

Türkiye'ye seyahat gerçekleştirmek isteyen ve üçaydan fazla Türkiye'de kalmayı planlayan umuma mahsus pasaport sahibiFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşlarınınFildişi Sahili'ndeki Türkiye temsilciliklerine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Vize işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden dolayı vize başvurularının planlanan seyahat tarihinden en az bir ay önce yapılması yararlı olacaktır.

Ancak bilinmelidir ki,FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşları dahil yabancı vatandaşlara verilen vizeler Türkiye'ye giriş için mutlak hak sağlamaz. Türkiye'ye girişe izin vermede nihai karar ve otorite sahibi makamlar, sınır makamlarıdır.

Vize başvurularında tahsil edilen Vize Harcı, vize başvurusunun menfi sonuçlanması halinde iade edilmemektedir.

Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen tüm vize başvuru sahiplerinden, Türkiye'de kalacağı süreyi kapsayangeçerli sağlık sigortası yaptırmalarışartı aranmaktadır.

Vizenin veya vize muafiyetinin imkan verdiği kalış süresi, her 6 aydagünde 90 günü geçemez. Türkiye'de son 180 gün içerisinde toplam kalış süresinin 90 günü geçmemesi kaidesi Türkiye'ye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşları için geçerlidir. Söz konusu kuralFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşları için de geçerlidir. Esasen, her türlü vize başvurularında, Türk dış temsilciliklerinde en fazla 90 gün ikametli vize verilmekte olup, 90 günden fazla ülkemizde kalmak isteyen yabancıların İl Göç Müdürlüklerine Kısa Süreli İkamet başvurusunda bulunarak ikametlerini uzatabilmeleri mümkündür.

Çift pasaportlu yabancıların son 180 gün içerisinde ayrı ayrı pasaportlar ile 90'ar gün kalmaları mümkün olamamaktadır.

Herhangi bir amaçla Türkiye'ye gelecek 18 yaş altındakiFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşı çocukların vize müracaatları sırasında anne-babalarından her ikisinin de muvafakatının alınması gerekmektedir. Anne-babası ayrı olan veya birinin hayatta olmadığını beyan edenlerden ise, çocuğun/çocukların velayetine sahip olduğunu ispat eden belgenin ibraz edilmesi kaydıyla Türkiye'ye geliş amaçlarına uygun vize verilir.

Türkiye E-Vize Uygulaması Ne Demektir?

E-vize Türkiye sınır kapılarında evvelen bandrol ya da kaşe ile verilen vizelerin yerini almıştır. Başvuru sahipleri, E-Vize internet adresinden gerekli bilgileri girmek ve ödemelerini kredi kartı ile yapmak suretiyle vizelerini elektronik ortamda yapabilir. Başvurunun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi elzemdir. E-vize başvurusunun başarıyla tamamlanmasının ardından e-vizeler kişinin e-posta adresine gönderilir. Başvuru hamillerinin e-vizelerinin çıktısını alarak havayolları ve gümrük yetkililerine göstermeleri ve yolculuklarının sonuna kadar muhafaza etmeleri mecburidir.

Resmi pasaportlar vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamilleri de vizeye tabi olup istizan gerekir. Schengen ülkeleri veya ABD, Birleşik Krallık, İrlanda geçerli vizesi veya geçerli ikamet izni hamillerine, belirli şartları taşımaları koşuluyla, 30 güne kadar ikamet süreli tek giriş vizesi www.evisa.gov.tr internet adresinden e-Vize olarak ita edilmektedir.

Buna karşılık her türlü çalışma ve eğitim vizeleri için başvuru elektronik ortamda yapılabilmekle birlikte başvuru sahiplerininFildişi Sahili'ndeki Türkiye temsilciliklerine mutlaka şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Pasaport süresi Ne Kadar Olmalıdır?


Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelenFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşlarından vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge talep edilmektedir. Pasaportların 10 yıldan eski olmaması gerekir. Pasaport yaprakları yırtılmış, çürümüş, fotoğrafı sökülmüş, yazılarının okunamayacak derecede silik pasaportlar işleme konulmaz.

Türkiye Turist Vizesi Nasıl Alınır?

Resmi pasaportlar vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamilleri de vizeye tabi olup istizan gerekir. Schengen ülkeleri veya ABD, Birleşik Krallık, İrlanda geçerli vizesi veya geçerli ikamet izni hamillerine, belirli şartları taşımaları koşuluyla, 30 güne kadar ikamet süreli tek giriş vizesi www.evisa.gov.tr internet adresinden e-Vize olarak ita edilmektedir.

Alınan Turist vizesi başvurularında davet mektubu ibraz edilmesi halinde mektupta, davet eden kişinin, T.C Kimlik numarası, kimliği, davetli ismi, oturmaadresi, iletişim numarası, kalınacak süre ve amaç, başvuru sahibi ile akrabalık bağının olup olmadığı bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Eğer ki, davet eden taraf bir kurum ise, vergi bilgileritalep edilmektedir. Ayrıca, davet eden kişinin söz konusu davet mektubunda, davetlinin yiyecek ve konaklama sağlama sorumluluğu kendine ait olmak üzere masraflarını karşılayacağını beyan etmesi istenmektedir. Başvuru sahibinin, yeterli veya düzenli imkâna sahip olması şartı aranmaktadır.

Türkiye Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşlarının, Türkiye'de çalışabilmek için gereken Çalışma İzin başvurularını,Fildişi Sahili'ndeki Türk temsilciliklerine yapmaları gerekmektedir.

FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşlarının söz konusu başvurularına paralel olarak, bünyelerinde çalışacakları Türk firmaları yetkililerinin de eşzamanlı olarak Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na müracaat etmeleri gerekir.

Çalışma İzin başvuruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır. Çalışma İzinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir. Bu sebeple, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni onaylananFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşından, Türk temsilciliklerince Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı tahsil edilir. Çalışma İzin Kartı Türkiye'de ikamet izni yerine geçtiği için Türk dış temsilcilikleri tarafından verilen Çalışma Meşruhatlı Vize ülkemize giriş amaçlı olup, en fazla 90 gün süreyle verilmektedir.

Türkiye Staj Vizesi/ Çalışma izni muafiyetleri

İlke olarak, Türkiye'de gerçekleştirilmek istenen her türlü özel staj için, başvuru sahibinin Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan evvelen çalışma izni alması gerekmektedir.

Bununla birlikte, aşağıdaki şartlara haiz olan başvuranların çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

a) Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar,

b) Yurt dışında daimi ikamete sahip olup ilmi, kültürel ve sanatsal etkinlikler için 30 günden az, sportif faaliyetler amacıyla 120 günden az süre ile geçici olarak Türkiye'ye gelecek yabancılar,

c) Türkiye'ye ithal edilen makinave ekipmanınmontajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitimlerin verilmesi veya ekipmanı teslim almak veya Türkiye'de arızalanan araçların onarımı amacıyla; Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak şartıyla gelenler,

ç) Türkiye'den ihraç edilen ya da Türkiye'ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasıyla ilgili eğitim görmek amacıyla, Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 1yıl içinde toplam 3ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye'de bulunanlar,

d) Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 6ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak şartıylabulunanlar,

e) 2yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere, durumunu, ibraz edeceği belgelerle kanıtlayarak, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancılar,

f) Sosyo-kültürel ve teknik alanlar ile eğitim konularında 6ayı aşmayan bir zamandaTürkiye'ye hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili makamlarcabildirilenler,

g) Ulusal Ajans tarafındanyürütülenprogramlar çerçevesindegelenyabancılar,

ğ) Uluslararası stajyer öğrenci programları kapsamındastaj görecek yabancılar,

h) Çalışmasüresi 8aydan fazla olmamak kaydıyla Türkiye'ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancılar,

ı) Futbol Federasyonuveya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından,istekleriuygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörler,

i) İlgili makamdan Uygunluk Onayı Belgesi edinmiş Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görevli yabancı gemi adamlar,

j) Türkiye ABMali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde görev yapan yabancı uzmanlar.

55.madde kapsamında ülkemize gelen bu yabancıların oturum izinleri Kısa Dönemikamet izni adı altındaİl Göç İdaresi Müdürlüklerince verilmektedir.

Muafiyet süreleri uzatılmamaktadır. Bu çerçevedeki yabancılar bir takvim yılı içerisinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanabilmektedir. Ancak, bu haktan yararlanabilmek için yabancının daha önce aynı amaçla almış olduğu oturum izni tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren 3ay geçmiş olması şartı aranmaktadır. Muafiyet sürelerinden daha fazla süre çalışılacak olunması durumunda yabancının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışma izni alması zorunludur.

Basın Meşruhatlı Vizeler Ne Demektir?

Daimi göreve atanmaksızın, geçici olarak ülkemize gelecek FİLDİŞİ SAHİLİ basın mensuplarının Basın Meşruhatlı Vize almaları istenmemektedir. Vizeye tabi ülkelere mensup basın mensuplarının ise turistik vize alması yeterli olacaktır.Kısa dönem oturum izni alan medyamensuplarından ayrıca çalışma izni talep edilmez. Türkiye'ye atanan medyamensuplarının Basın Meşruhatlı Vize alabilmeleri izne tabidir.

Tur Operatörü Vizesi Kimlere Verilir?

Tur operatörü temsilcisi olanFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşları, 8aya kadar olan görevleri için çalışma izni almaktan muaf tutulmaktadır. Tur operatörü temsilcisi olarak İl Göç Müdürlüklerinden oturum izni talep edenFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşlarının başvuruları turizm vizesi çerçevesindedeğerlendirilmektedir.

Taşımacılık Vizesi Kimlere Verilir?

Taşımacılık vizesine başvuranFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşlarına, gerekli belgelerini ibraz etmeleri durumunda1 yıl geçerli, çokgirişli vizeverilebilir.

Türkiye'deki yabancı Din Kuruluşlarında resmi olarak görevlendirilen personel

Din kurumlarında görevlendirilenFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşlarının çalışma izinleri istisnai kapsamda olup, izin başvuruları Türk Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılmakta ve Türkiye'de çalışmak üzere oturum izinleri ise Türk İçişleri Bakanlığınca verilmektedir.

Kazı, Araştırma, Belgesel, Film Çekimi vizesi Kimlere Verilir?

- Kazı ve Araştırma için,Fildişi Sahili'ndeki Türk temsilcilikleri aracılığıyla amacına uygun vize alınarak Türkiye'ye giriş yapılması gerekmektedir.

- Türkiye'ye film ve belgesel çekimi için gelmek isteyenFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü'nden ve ilgili Valilik'ten izin alması gerekmektedir.

- Türkiye'de; arkeolojik, tarihsel, jeolojik, sosyolojik ve doğayaait konularda yapılacak ilmi araştırmalar, incelemeler, ses bandı, video kayıt, belgesel film ve fotoğraf çekimleri için ilgili kuruluşlara doğrudan müracaat edilir. Bunların dışında kalan arkeolojik kazılar ve sualtı arkeoloji araştırmaları ile yüzey araştırmaları ve tapu kadastro kayıtlarında yapılacak araştırmalara ilişkin başvurular, Türkiye içinde,FİLDİŞİ SAHİLİ'ın Türkiye'deki diplomatik temsilciliği aracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'na; yurtdışında iseFildişi Sahili'ndekiTürk temsilcilikleriaracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'na yapılmaktadır.

B- TÜRKİYE'DE OTURUM İZNİ

Yabancı ülke vatandaşları Türkiye'de kısa süreli oturum izni, aile oturum izni, öğrenci oturum izni, uzun süreli oturum izni, insani oturum izni ve insan ticareti mağduru oturum izni alarak kalabilirler.

Geçerli oturum izni sahibi FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşları Türkiye sınır kapılarından vize almadan giriş yapılabilir.

FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşının Türkiye'de sahip olduğu çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi, oturum izni yerine sayılır.

Türkiye'de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacakFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşlarının oturum izni almaları zorunludur.

Oturum izni başvurusu,Fildişi Sahili'ndeki Türk temsilciliklerinde yapılır. Ancak, oturum izni başvurusu yapmadan Türkiye'ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelenlerin oturum izni başvuruları, ikinci bir düzenlemeye kadar Valiliklerce de alınmaya devam edilecektir.

Oturum izni için başvuracakFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşlarında, talep ettikleri oturum izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.

Türkiye içinden başvuruların,FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşının sahip olduğu vize süresinin ya da vize muafiyetinin sona ermesinden önce yapılması esastır.

Oturum izni başvuruları, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.

Oturum izinleri, kalış amacına uygun ve her yabancı için ayrı düzenlenir.

Oturum izin belgeleri, ikamet adreslerine gönderilmektedir.

e-ikamet başvurusu

Türkiye içinden yapılan oturum izni başvuru ve uzatma başvuruları e-ikamet üzerinden yapılır.

İlk defa oturum iznine başvuranFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşlarının sistem tarafından kendilerine verilen randevu gün ve saatinde bulunduğu ildeki İl Göç İdaresinde bulunması gerekmektedir.

Oturum izni uzatma başvurusunda bulunulması halinde istenen evraklar PTT iadeli taahhütlü veya kargo aracılığıyla ikamet edilecek ildeki İl Göç İdaresi'ne gönderilmelidir.

FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşlarının oturum süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren oturum izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekir. Uzatma başvurusu, her durumda oturum izni süresi dolmadan önce yapılmalıdır.

Oturum izni uzatma başvurusu yapıldığında e-ikamet sisteminden herhangi bir ücrete tabi olmayan müracaat belgesi verilir. Bu belge, oturum izni süresi sona ermiş olsa dahi uzatma talebi sonuçlanıncaya kadar Türkiye'de yasal kalış hakkı sağlar.FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşlarının ülkemizden çıkış yapmak istemesi halinde sahip oldukları müracaat belgesini bulundukları ildeki İl Göç İdaresi'ne onaylatmaları gerekmektedir.

Türkiye'de Oturum İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

1.FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşları İçin Türkiye'de Kısa Dönem Oturma İzni Nasıl Alınır?

Maksimum bir yıl süre için verilen kısa dönem oturma izni almak için, Türkiye'de taşınmaz malı bulunan ve Türkiye'de ticari bağlantı veya iş kuracakFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir:

Türkiye Oturum İzni İlk Başvurusu İçinGereken Belgeler

Oturma izni başvuru formu

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

Dört adet vesikalık fotoğraf

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan

Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumu'na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası

Türkiye Oturum İzni Uzatma Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Oturma izni başvuru formu

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

İki adet vesikalık fotoğraf

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan

Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*

Önceki oturma izni belgesinin ibrazı**

İdarenin talep etmesi halinde temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

* Türkiye'de taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklular için gerekmektedir.

** Türkiye'de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyruklular için gerekmektedir.

2.FİLDİŞİ SAHİLİ Vatandaşları İçin Türkiye'de Uzun Dönem Oturma İzni Nasıl Alınır?

Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye'de en az sekiz yıl kesintisiz ikamet etmiş olmak şarttır. Bu şartı karşılayanFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi'ne teslim etmeleri gerekmektedir:

Türkiye Uzun Dönem Oturum İzni İlk Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Oturma izni başvuru formu

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

Önceki oturma izni belgesinin ibrazı

İki adet vesikalık fotoğraf

Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan

Adli sicil kaydı

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumu'na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
o Başvuru sahibinin Adres Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olduğunu gösteren belge

Uzatma Başvurusu

Süresiz verilir, uzatılmaz.

İkamet/Oturma İzninden Muaf Tutulan Yabancılar Kimlerdir?

a) Vize süresi veya vize muafiyeti süresince Türkiye'de bulunanlar,

b) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,

c) Uluslararası koruma başvurusu kayıt belgesi bulunanlar,

ç) Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar (Türkiye'deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye'de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

d) Türkiye'de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler (Türkiye'deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye'de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

e) Uluslararası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (Türkiye'deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye'de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

f) Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi olanlar

g) Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi sahibi olanlar

ğ) Vatansız Kişi Kimlik Belgesi olanlar

h) Geçerli çalışma iznine sahip olanlar

C- FİLDİŞİ SAHİLİ VATANDAŞLARI İÇİN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye'de çalışmak için başvuruda bulunan FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşları, diğer yabancı ülke vatandaşları gibi, 6735 sayılı Kanun'a tabi olup, son şekli verilen söz konusu Kanun 13.08.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, Türkiye'de yabancılara çalışma izni vermeye yetkili merciÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır (ÇSGB).

Çalışma izin başvuruları, çalışmak isteyenFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşı tarafındanFildişi Sahili'ndekiTürk temsilciliklerine doğrudan,FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşları bünyelerinde çalıştırmak isteyen Türk şirket yetkilileri tarafından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na önce online, akabinde ise gerekli evrakı anılan Bakanlığa iletmesiyle gerçekleştirilmektedir.

FİLDİŞİ SAHİLİ Vatandaşları İçin Türkiye'de Çalışma İzni Nasıl Alınır?

1. FİLDİŞİ SAHİLİ'dan Çalışma İzin Başvurusu Nereye Yapılır?

FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşları,FİLDİŞİ SAHİLİ'nden çalışma izni için ilk başvurularını,Fildişi Sahili'ndeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Bu başvuru esnasında Türkiye'deki işverenle imzalanmış iş sözleşmesini (veya atama/görevlendirme yazısını) temsilciliğe ibraz ederler.

Başvurunun kabulü halinde temsilcilik tarafındanFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşına bir referans numarası verilir.FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşı söz konusu referans numarasını Türkiye'deki işverene iletir.

Türkiye'de bulunan işveren veya işveren vekili, PTT'den e-devlet şifresi alarak, bu referans numarası ile sisteme girerek çalışma izin başvurusunda bulunur.

Türkiye Dış temsilciliği kanalıyla yapılan başvurularda, temsilciliğe yapılan başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye'deki işverenin internet üzerinden elektronik çalışma izin başvurusunu yapması ve yine aynı 10 işgünü içinde gerekli belgeleri ÇSGB'ye ulaştırması zorunludur.

FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşının Türkiye'de bulunmaması nedeniyle tarafların ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

2. Yurtiçinden Çalışma İzin Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye'de ön lisans ve lisans öğrenimi için verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az altı ay süreli ikamet izni almış ve iznin süresi sona ermemiş olanFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşları için ilgili işverenler başvurularını yurt içinden (Ayrıca ilgili T.C. dış temsilciliğine başvuruya gerek kalmaksızın) ÇSGB'na yapabilirler.

İnternet üzerinden online olarak yapılacak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasının ardından imzalanacak Başvuru Formu ve dilekçenin 6 işgünü içinde ÇSGB'ye teslimi zorunludur.

TÜRKİYE ÇALIŞMA İZİNLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

İlk Başvuruda FİLDİŞİ SAHİLİ Vatandaşından İstenen Belgeler

. Yurt içinden yapılacak başvurularda, Türkiye'de öğrenim amaçlıoturma izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli oturma izni örneği (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

. Çalışma izni talebinde bulunanFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşının geçerli oturma izni olmaması halinde ise,FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşınınFildişi Sahili'ndeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin başvurusu yapması zorunludur.

Bununla birlikte, Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar* ölçütlerinden asgaribirini karşılayan şirketlerde çalıştırılacakkilit personel statüsündekiFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşının Türkiye'de yasalolarak bulunduğunun (Emniyet Müdürlüğü'nden alınanyazı veya pasaportun vize sayfası ve giriş tarihini gösterir bölümününonaylı örneği ibraz edilerek) kanıtlanması halinde çalışma izni müracaatı doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılabilmektedir.

.FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşın kilit personel statüsünde olması halinde, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/b maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler (Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

. Pasaport kopyası(Pasaportun Latin harfleri dışındabir alfabe ile yazılı olması halinde, yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenmelidir.Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilir.)

. Yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılmış ve resmi makamlarca onaylanmış diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden ve ayrıca kâğıt ortamında da gönderilecektir.)

. Mesleki hizmetler çerçevesinde çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ilave olarak, yurt dışında yükseköğrenim görmesi halinde Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğine uygun olarak alacağı Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

İlk Başvuruda İşveren Kurumdanİstenen Belgeler Nelerdir?

.FİLDİŞİ SAHİLİ Vatandaşı Çalışma izni müracaatdilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru sırasında taratılacak ve ayrıca işveren tarafındankâğıt ortamında ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)

.FİLDİŞİ SAHİLİ personel müracaatformu (Elektronik ortamda doldurulanform, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp posta ilebir nüsha olarak ÇSGB'na gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmaması halinde taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması halinde müracaatişleme konulmaz.)

. İşveren Kuruluşun sermaye ve ortaklık yapısını gösteren en son Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu belge elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

. Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmışbilanço ve kâr/zarar tablosu (Bu belge de elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

. İş yeriÖzellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar* kapsamında ise, böyle olduğunu kanıtlayıcı dökümanlar(Bu dökümanlaronline başvuru sırasındataratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ihalelere aitprojeleri gerçekleştirilecekkuruluşların (konsorsiyumlar dâhil) işi yüklendiklerini belirtenbelge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

. Müteahhitlik, mimarlık,mühendislik ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair maaşbordrosu (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

.FİLDİŞİ SAHİLİ personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter tarafından onaylanmış vekâletnamesiveya kullanıcı sıfatındaki kişinin müracaatı yapan kurum ve kuruluşta görevli olduğunu gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

FİLDİŞİ SAHİLİ'li Personel İçin Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır?

. Çalışma izninin uzatılması talebi,FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaş veya işveren tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılır.

. Çalışma izni ve süre uzatım başvurularının ilkinelektronik yollayapılması zaruridir. Bu çerçevede, elektronik yollayapılan ve sistem tarafından kabul edilerek onaylanan çalışma izni veya süre uzatım başvurularının geçerli olabilmesi için, internet ortamında alınan barkodlu başvuru formu çıktısınınFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşı ve Türk işveren tarafından kâğıt ortamında imzalanarak, yönetmelik ekinde belirtilen diğer dökümanlabirlikte, internet üzerinden, onay tarihinitakip eden 6işgünü içinde, şahsen veya posta ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ulaştırılması gerekmektedir.

. Çalışma izninin uzatılması talebinin, iznin bittiği tarihten geçmişedoğru maksimum iki aylık süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Çalışma iznisüresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde yapılan uzatma başvuruları da kabul edilir.Bu süreden sonra yapılan başvurular, ilk kezbaşvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir. Geçerli oturumizni ibrazıyla yapılan çalışma izni uzatma başvurularında (yurt içinden yapılan ilk başvurularda olduğu gibi) elektronik başvuruyu takip eden 6işgünü içinde istenen belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ulaştırılması gerekmektedir.

. Bir yıllık yasalçalışma izin süresinden sonra, aynı iş yeri ve aynı meslekte olması kaydıyla,mevcut çalışma izni iki yıl süreyle uzatılabilir. Toplam üç yıllık yasal çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak kaydıyla, mevcut çalışma izni ek üç yıl süreyle uzatılabilmektedir. Türkiye'de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz olarak oturanveya toplam sekiz senelik yasalçalışması olanFİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşları süresiz çalışma izni başvurusunda bulunabilirler.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda FİLDİŞİ SAHİLİ Vatandaşından İstenen Belgeler Nelerdir?

. Pasaport fotokopisi(Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilir.)

. Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı (Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilir.)

. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan oturma izni (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

. Mimar, mühendisve şehir plancısı olarak çalışma izni verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası'nın36.maddesine dayalı olarakalması gereken geçici üyelik belgesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda İşveren Kurumdanİstenen Belgeler Nelerdir?

. FİLDİŞİ SAHİLİ'lı Personel Çalışma izni uzatımı başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taratılacak ve ayrıca kâğıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)

.FİLDİŞİ SAHİLİ'lıpersonel başvuru formu (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kâğıt ortamında bir nüsha olarak ÇSGB'na gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı hallerde,taraflar arasında akdedilmiş iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzalanmamış olması ve iş akdininde bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmaz)

. Değişiklik olması durumunda, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu dökümanonline başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

. İş yerinin vergi borcu olmadığına dair belge (Bu bilgiye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından,Maliye Bakanlığı kayıtlarından internet üzerinden erişilecektir.)

.FİLDİŞİ SAHİLİ'lıpersonel ve anılan personeli çalıştıran işverenin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirip getirmediği bilgisi (Bu bilgi Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından internet üzerinden kontrol edilecektir.)

.FİLDİŞİ SAHİLİ'lıpersoneli bünyesinde istihdam edenkurum ve kuruluş adına, kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya anılankişinin başvuruyu yapan işyerindeçalıştığını gösterir belge (Bu belge online başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

FİLDİŞİ SAHİLİ Vatandaşlarının Çalışma İzni Başvuruları Nasıl Sonuçlandırılmaktadır?

Çalışma izni başvurusu sonuçlanan FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kararı (İzin veya ret) ilgili işverene e-posta yoluyla bildirilir. FİLDİŞİ SAHİLİ'dan yapılan başvurularda sonuç, ilgili Türk temsilciliğe de online olarak ayrıca bildirilir. Çalışma izni verilmesi halinde,FİLDİŞİ SAHİLİ'lıvatandaşın, başvuru yaptığı Türk temsilciliğe giderek çalışma ve ikamet izin harçları ile vize harcını ödemesi gerekmektedir.

Dış temsilcilikçeFİLDİŞİ SAHİLİ'lıvatandaşın pasaportuna vize etiketi yapıştırılması sonrasında şahıs Türkiye'ye giriş yapabilir. Söz konusu harçlar ödenmeksizin yurda giriş yapan yabancıların çalışma izinleri geçerlilik kazanmamaktadır. Diğer yandan, düzenlenen çalışma izni kartı PTT Kargo ile işveren adresine ulaştırılmaktadır.

Çalışma İzninin Reddedilmesi Halinde Nereye İtiraz Edilebilir?


Çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin ÇSGB tarafından verilecek kararlara karşı ilgili işverentarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar sistem üzerinden online olarak yapılır. İtiraza ilişkin açıklamalı dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. İtirazın ÇSGB tarafından reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.

Türkiye Çalışma İzni Nasıl Uzatılır?


ÇSGB tarafındanFİLDİŞİ SAHİLİ'lıvatandaşlara verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geçmişedoğru maksimum2aylık sürede olmak şartıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme konulmaz.

Türkiye Çalışma izninin uzatılması isteği ilk başvuruda olduğu gibi online olarakyapılır ve ardından başvuru formuFİLDİŞİ SAHİLİ'lıpersonel ve işveren tarafından imzalanarak 6işgünü içerisinde bizzatveya posta ile ÇSGB'ye teslim edilir.

Türkiye Çalışma İzinleri Harcı ne kadardır ve nasıl yatırılır?

492 No'lu Harçlar Kanunu uyarıncayabancılara verilençalışma izin belgeleri harca tabidir. Çalışma izin talebinin ÇSGB tarafınca olumlubulunmasıdurumundaverilecek izin süresine göre çalışma izni harcı yatırılması gerekmektedir. Harç tutarları, her yıl yeniden belirlenmekte ve Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır. Harç miktarları ve yatırılacak Banka şubelerine ilişkin bilgiler ÇSGB web sayfasındayer almaktadır.

Yurtiçinden yapılan çalışma izin (süre uzatımları dahil) başvurularında, talebi ÇSGB tarafından uygun bulunan yabancılar için çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedelinin ayrı ayrı yatırılması gerekmektedir. ÇSGB tarafından başvurucuya bu miktarları belirtir mesaj gelmeden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Harç ve değerli kağıt bedelleri yalnızca ÇSGB internet sitesinde belirtilen Bankaların şubelerine yatırılabilmektedir. Yapılan ödemeler online sistem üzerinden ÇSGB tarafından görülmekte olduğundan, ödeme yapıldığında (çok istisnai haller dışında) ÇSGB'ye ayrıca makbuz ibrazına gerek bulunmamaktadır.

Yurtdışından yapılan müracaatlarda çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli çalışma vizesi alınırkenFİLDİŞİ SAHİLİ'lıvatandaş tarafından Fildişi Sahili'ndeki ilgili Türk temsilciliğe yatırılmaktadır.

ÖZELLİK ARZEDEN YABANCI YATIRIMLAR NELERDİR?

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik kapsamında, Özellik Arzeden Yabancı Yatırımlar'a ilişkin çalışma izinleri özel hükümlere tabi tutulmuş olup,çalışma izinlerinin daha kolay şekilde verilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsam dışındaki doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek personel için talep edilen çalışma izin başvuruları 4817 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerinetabidir.

. Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar; 4875 sayılı yasa alanınagiren ve aşağıdaki koşullarınen az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade eder:

. Yabancı ortakların toplam sermaye payının minimum1.283.974 TLolması şartıyla, son yıl cirosunun minimum96,5 milyon TLolması

. Yabancı ortakların toplam sermaye payının minimum1.283.974 TLolması şartıyla, son yıl ihracatının minimum1 milyon ABD Doları olması

. Yabancı ortakların toplam sermaye payının minimum1.283.974 TLolması şartıyla, şirket veya şubede son yıl içinde SSK'yakayıtlı minimum250 personelin çalıştırılması

. Şirket olarak yatırımda bulunacak olması durumunda, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının minimum32,1 milyon TLolması


Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması

Kilit personel;Türkiye'de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az bir tanesini sağlayan personelidir:

a) Aşağıdaki alanlardan en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi

Şirketin üst yönetiminde ya da icrapozisyonunda görev yapmak
Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetiyor olmak
Şirketin idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek
Şirketin insan kaynakları politikaları konusundakarar alıcı pozisyonda bulunmak

b) Şirketin hizmetleri, cihazları, teknikya da yönetimi için gereken bilgilere sahip kişi

c) İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen kişi

D- TÜRK VATANDAŞLARI İLE EVLİ FİLDİŞİ SAHİLİ VATANDAŞLARININ TÜRKİYE'DE AİLE BİRLEŞİMİ

Türk vatandaşları ile evli FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşlarınınTürkiye'de aile birleşimi yapabilmeleri için bir takım yasal düzenlemeler ve istenen bazı belgeler vardır. Bu da oturum benzeri bir çalışma olup bir kısım farklı bilgiler içerilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin ibraz edilmesi önemlidir.

Fildişi Sahili'ndekiTürk Temsilciliklerine yapılan başvurularda talep edilecek belgeler şunlardır:

1. Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak Türkçe doldurulmuş ve imzalanmış iki adet başvuru formu

2.18 yaşına girmişolmak.

3. Vize için 3 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve rötuşsuz olmalıdır)

4. Asgari 1yıl geçerli pasaport.

5. Evli ise Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği

6. Uluslararası Evlenme Cüzdanının kopyası

7. Evliler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

8. 18 yaşından küçük yaşlarda evlilik yapanlarda, evlenebileceğine dair mahkeme kararı(Ayrıcaanne babanın yazılı muvafakati),

9. FİLDİŞİ SAHİLİ uyruklu eşin, bu nüfus kayıt örneği yerine doğum belgesinin ibraz edilmesi istenebilir.

10. Eşlerden her ikisinin daha önceki evliliklerine aitboşanma ilamı ve Türkçe tercümeleri, duruma göre ölüm kayıt örnekleri

11. Türkiye'de ikamet edenyabancı eşe ait oturma iznininfotokopisi.

13. Vize ücreti

14. Eski pasaportlar

Birlikte götürülen çocuklar için de dosya hazırlanması gerekir.

İki eşinuluslararası doğum kayıt örneği
İki eşinuluslararası evlenme ehliyet belgesi veya Türkiye'deki evlendirme memurluğundan nikahmüracaatıyapıldığına dairbelge

Konsolosluk lüzumgörürse başka belgeler de isteyebilir.

E- FİLDİŞİ SAHİLİ VATANDAŞI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Türkiye'de yüksek öğrenim sistemi Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından yönetilir. Türkiye'de üniversiteler özerk yapıdadır ve kendi akademik takvimlerini yaparlar. Türkiye'de akademik yıl Eylül'de başlar, Haziran'da sona erer. Kış ve yaz olmak üzere iki tatilvardır. Bazı üniversitelerde yaz okulları da bulunur.

Türk üniversitelerinde:

* Ön lisans programları
* Lisans programları
* Yüksek Lisans programları
* Doktora sonrası programlar

FİLDİŞİ SAHİLİ'nden Öğrenci Kabulü

2010 yılından bu yanaTürkiye'dekiüniversitelere öğrenci kabulü, üniversiteler bizzat kendileri tarafından belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan şartlarlayapılmaktadır.

Bu çerçevede, mevcut durumdaçoğuüniversitekendi sınavlarını yapmakta, bazı üniversiteler ise FİLDİŞİ SAHİLİ Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı üniversite giriş sınavı puanlarını temel almakta, bazıları ise lise diploması notları ve öğrencilerin uluslararası sınavlardan aldıkları puanları göz önünde tutmaktadırlar.

Ön lisans:

2 yıl sürelidir. Ön lisans mezunları merkezi bir sınava girmeden ön lisans diplomasını alabilirler.

Lisans:

Genelde 4 yıllıktır. Tıp benzeribazı özel programlar 6 yıl ve daha fazla sürebilir.

Yüksek Lisansı:

Türkiye'deki üniversitelerde Yüksek lisans programları çeşitlilik arzetmektedir.Tezli olan programlar 2 yıl, tezsiz olan programlar ise 1.5 yıl sürer. Doktora programları genelde4 yıl sürmektedir.

Doktora sonrası programlar:

Türkiye'de doktora sonrası programları da mevcuttur ve süresi programa ve üniversitelere göre değişebilir.

Türkiye'de Üniversiteler

Türkiye'de 2 türüniversite vardır: Devlet ve Vakıf Üniversiteleri. Tüm üniversitelerYÖK tarafından denetlenir. Bu üniversitelerin tümünde en az bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora sonrası programları sunulmaktadır.

Türkiye'deki Üniversitelere Başvuru Koşulları

FİLDİŞİ SAHİLİ uyruklu öğrenciler Türkiye'deki üniversitelere ilgili üniversite tarafından tespit edilenve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan şartları karşılamaları durumundakabul edilmektedir.

Lisans Programlarına Başvuru

Türkiye'deki üniversitelerde lisans eğitimi almak isteyen FİLDİŞİ SAHİLİ öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler, öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.


Uluslararası Öğrenci Kabul Formu
Lise Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
Onaylı Transkript ve çevirisi (İngilizce veya Türkçe)
Dil Yeterlik Belgesi (Öğrencilerin üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamaları elzemdir.Bu kriteri karşılayamayan adayların üniversitenin yeterlik sınavına girmeleri istenir. Yeterlik sınavını geçemeyen öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmakzorundadır.)
Uluslararası Geçerliği olan Üniversite Giriş Sınav Sonucu (Geçerli sınavların hangileri olduğunu öğrenmek için ilgili üniversite ile iletişime geçilmelidir. Uluslararası geçerliği olan sınavlardan yeterli puan alamamış öğrenciler üniversitenin uluslararası öğrenciler için yapılan kendi sınavına girebilir.)
Finansal Teminat Mektubu
Kayıt Ücreti

Kayıt için gerekli tümbelgeler devam edileceküniversiteye, Akademik Takvimde ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru

Türkiye'de yüksek lisans eğitimi almak isteyen FİLDİŞİ SAHİLİ'lı öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.


Uluslararası Öğrenci Kabul Formu
Lisans veya Yüksek Lisans Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
Onaylı Transkript ve çevirisi (İngilizce veya Türkçe)
Güncellenmiş Özgeçmiş Belgesi
Niyet Mektubu
Tavsiye Mektupları
Dil Yeterlik Belgesi (Başvuran adaylar minimum İngilizce yeterliği için ilgili üniversite ile iletişime geçmelidir. Üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamayan adaylar üniversitenin yeterlik sınavına girebilmektedir. Yeterlik sınavında başarılı olamayanöğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmakzorundadır.)
Yüksek Lisans Giriş Sınavı Sonucu (Türkiye'deki karşılığı: ALES) (Geçerliği olan sınavlar için ilgili üniversite ile irtibata geçilmelidir)
Yazılı sınavlar ve/veya mülakatlar
Finansal Teminat Mektubu
Kayıt Ücreti

Kayıt için gerekli bütün belgeler ilgili üniversiteye Akademik Takvimde ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

TÜRK VE FİLDİŞİ SAHİLİ ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA DEĞİŞİM PROGRAMLARI

FİLDİŞİ SAHİLİ üniversiteleri ile Türk üniversiteleri arasında imzalanan ikili anlaşmalarla, iki ülke üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin karşılıklı olarak diğer ülkedeki üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görmelerine imkân sağlamaktadır.

Bu çerçevede, son dönemde en gözde değişim programlarından biri Mevlana Değişim Programı'dır.

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Programı karşılıksız burslar verenve Türk üniversiteleri ilediğer ülkelerin üniversiteleri arasında öğrenci ve akademik personel değişimini hedefleyen bir değişim programıdır. Bu program coğrafi sınırları gözetmeksizin dünya üzerindeki yüksek öğretim kurumlarının hepsini kapsar.

Finansal Konular

Öğrenci Katkı Payı

Her akademik yılın başında Türk hükümeti yükseköğretim içim asgari ve azami katkı payı miktarlarını belirler. Uluslararası öğrenciler için katkı payları devlet ve vakıf üniversiteleri için farklıdır ve farklı üniversiteler için değişiklik gösterebilir. Devlet üniversiteleri için asgari ve azami katkı payları farklı disiplinlerdeki farklı tür(örgün-ikinci öğretim),bölüm ve öğrenim süreleri dikkate alınarak bakanlar kurulu tarafından açıklanır. Daha sonra, üniversite senatoları belirlenen taban ve tavan miktarları dikkate alarak her program için ödenmesi gereken katkı payını belirler. Vakıf üniversitelerinde ise katkı payları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Tahmini yıllık katkı payları

Lisans Programları

1. Devlet Üniversiteleri:

Eğitim dili TÜRKÇE olan üniversiteler: 240 - 750 ABD Doları
Eğitim dili İNGİLİZCE olan üniversiteler:450 - 750 ABD Doları

2. Vakıf Üniversiteleri:

5.000 - 20.000 ABD Doları

Yüksek Lisans Programları

1. Devlet Üniversiteleri:

Eğitim dili TÜRKÇE olan üniversiteler: 300 - 600 ABD Doları
Eğitim dili İNGİLİZCE olan üniversiteler: 600 - 900 ABD Doları

2. Vakıf Üniversiteleri:

5.000 - 20.000 ABD Doları

FİLDİŞİ SAHİLİ'LI ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLAR

Vakıf üniversiteleri diğer ülke vatandaşlarına olduğu gibi FİLDİŞİ SAHİLİ vatandaşı öğrencilere de çok sayıda burs imkânı sunmaktadır.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlanan iki burs imkânı bulunmaktadır:

Türkiye Bursları

Türkiye bursları eğitimlerini finanse etmeleri için ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çeşitli burslar sunmaktadır. Bu burslar Türkiye'de eğitim gören uluslararası yükseköğretim öğrencilerine verilmektedir.

TÜBİTAK Bursları

TÜBİTAK aşağıdaki programlara devam eden uluslararası öğrencilere finansal destek sağlamaktadır:

Uluslararası öğrenciler için lisans burs programı
Yabancılar için araştırma bursu
Az gelişmiş ülkeler için Yüksek Lisans burs programı
Uluslararası öğrenciler için Yüksek Lisans burs programı

F- FİLDİŞİ SAHİLİ VATANDAŞLARI İÇİN TÜRK VATANDAŞLIĞI

Türkiye vatandaşlığının kazanılması hususunda ihtiyaç duyulan bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

1- Türkiye Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması Ne Demektir?

Doğumla edinilenTürk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla edinilenvatandaşlık, doğum anından itibaren geçerli olur.

Soy bağı

Türkiye'deveya Türkiye dışında, Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliğidahilindedoğan çocuk Türk vatandaşı kabul edilir.

Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise, soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi durumundaTürk vatandaşlığını edinir.

Doğum yeri

Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından kaynaklı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını edinemeyen çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

Türkiye'de bulunmuş çocuk aksi tespit edilmedikçeTürkiye'de doğmuş kabul edilir.

2- Türkiye Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması Nasıl Olur?

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı ülke vatandaşı, kendi Devleti çift vatandaşlığı kabul ediyorsa, T.C. Vatandaşlık Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Ancak şurası vurgulanmalıdır ki, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. Yani şartları sağlayan herkesin Türk vatandaşlığını kazanması diye bir durum söz konusu değildir. Çünkü kime vatandaşlık verip, kime vermeyeceği devletlerin egemenlik alanına giren bir husustur.

Başvuru için aranan şartlar Nelerdir?


Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

a) Kendi ulusalkanununa, vatansız(haymatlos) ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

b) Başvuru tarihinden itibarengeçmişedoğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl oturuyor olmak,

c) Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile doğrulamak(Türkiye'de ikamete karar verdiğini kanıtlamakiçin şu koşullardan bir ya da bir kaçını, gerçekleştirmek: Türkiye'de gayrımenkulsatın almak. Türkiye'de işyeri kurmak. Türkiye'de yatırımlar gerçekleştirilmek. Türkiye'ye iş merkezini nakletmek. Türkiye'de çalışma izniylebir iş yerinde çalışmak. Türk vatandaşı ile evlenmek. Türk vatandaşlığı için ailece başvuru yapmak. Daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak. Eğitimini Türkiye'de tamamlamış olmak.)

ç) Tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,

d) Toplum açısından sorumluluk duygusu sahibi, iyi ahlaklı ve güvenilir olmak,

e) Yeterli derecedeTürkçe bilmek,

f) Türkiye'de geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,

g) Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,
şartları aranır.

Türk vatandaşlığını edinmekisteyen yabancı ülke vatandaşlarında, yukarıda sayılan koşullarlabirlikte, taşıdıkları devletin vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

Aşağıdaki dosyalar reddedilmektedir:

Aşağıda durumu belirtilen kişilerin dosyası, başvurulan yerdeki Valilik tarafındanreddedilir.

. Yasal oturumizni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye'de yerleşme niyetini göstermeyen kişiler
. Sığınma veya iltica başvurusu yapanlar
. Sığınmacı durumunda Türkiye'de yaşayanlar
. Öğrenim amaçlı ikamet eden öğrenciler
. Turistik amaçlı ikamet eden yabancılar
. Öğrenim gören çocuğuna refakat amaçlı ikamet eden kişiler
. Tedavi amaçlı ikamet edenler
. Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden veya hükümlü ya da tutuklu olan kişiler

Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

Dosyası eksiksizve şartlara uygun olarak hazırlanmış olan kişilerin soruşturması il emniyet müdürlüğünce yapılır. Soruşturması süreci sona erenyabancının dosyası Valiliğe iade edilir ve Valilik de dosyayı Komisyona gönderir.

Komisyon, başvuru sahibinin, yukarıdaki şartların tümünü karşılayıp karşılamadığını, dosya üstünde incelemek ve karşılıklı mülakat gerçekleştirmek suretiyle tespit eder.Başvuru sahibinin ailevi durumu da bu mülakat sırasındaincelenir ve Türk soylu olup olmadığına da dikkat edilir. Sağır ve dilsizlerin mülakatı kendi işaret dillerinde bir mütercim yardımıylaveya okur-yazar ise yazmak usulüyle gerçekleştirilir.

Komisyonun kararı olumlu olursa dosya Bakanlığa, kararolumsuz ise dosya Valiliğe gönderilir.

Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller Nelerdir?

Ulusalgüvenlik ve kamu düzeni açısındanengel teşkil edecek bir hali olmamak kaydıylaT.C. İçişleri Bakanlığı'nın teklifi, T.C. Bakanlar Kurulu'nun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

a) Türkiye'ye endüstriyel tesislergetiren veya ilmi, teknolojik, iktisadi,sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti olanya da olacağıdüşünülen ve ilgili Bakanlıklar tarafındankendileriyle ilgili gerekçeli öneride bulunulan kişiler.

b) Vatandaşlığa geçirilmesimecburigörülen kişiler.

c) Göçmen kabul edilen kişiler.

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması nasıl gerçekleşir?

Bir Türk vatandaşı ile evlenmek, kişiyeTürk vatandaşlığını kendiliğindekazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

a) Aile birliği dahilindeyaşama,

b) Evlilik birliği ile örtüşmeyecekfaaliyetlerdebulunmama,

c) Ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,
şartları aranır.

NOT:

. Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin vefatıhalinde, evliliğin devamı koşuluaranmaz.

. Evlenme yoluylaTürk vatandaşlığını edinenyabancılar evlenmenin butlanına (sona ermesi) karar verilmesi halinde, evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını korurlar.

. Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden, hükümlü ya da tutuklu olanlar başvuramaz.

. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi, Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış ise; evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında, bu eşin Türk vatandaşlığını kazanma tarihi esas alınır.

Evlenme Yolu ile Vatandaşlık Kazanma Başvurularında İstenen Evrak Nelerdir?

. İsteği açıklayan dilekçe.

. Türk vatandaşı eşe ait Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.

. Pasaport veya benzeri belge, vatanı yoksa temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.

. Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.

. Yerleşim yeri Türkiye'de bulunuyor ise en son tarihli oturum izni belgesi.

. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise bunun onaylı bir örneği.

. Kişinin kimliğinde yalnızca doğum yılı olup, ay ve günü kayıtlı değil ise, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin ilgili makamlarından alınmış belge, bu belgenin edinilememesi durumundaise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39.maddesi uyarınca işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

. Hizmet bedelinin Maliye'yeyatırıldığını gösteren makbuz.


Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması nasıl olur?

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen reşitolmayan kişi, ulusalgüvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir durumuolmamak kaydıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını edinebilir.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılmasınasıl olur?

Kanunun 27.maddesi uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar reşitolmalarından itibaren üç yıl içinde (18-21 yaşlar arası) seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler. ​

Türk Vatandaşlığının Türkiye'de Yatırımlar Yapılması Usulüyle Kazanılması hangi şartlarda gerçekleşir?

Yabancıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanması yöntemlerine 12 Ocak 2021 tarihi itibariyle yeni bir yöntem daha eklenmiştir.

Anılan tarihte Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeyegöre, aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayan yabancılar ülke vatandaşları, ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilir:

. Asgari2 milyon ABD dolarıtutarındasabit sermaye yatırımıgerçekleştirdiğiEkonomi Bakanlığıncatespit edilen

. Asgari1 milyon ABD dolarıtutarındataşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı,Çevre ve Şehircilik Bakanlığıncatespit edilen

. Asgari100 (Yüz) kişilikistihdamoluşturduğuÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıncatespit edilen

. Asgari3 milyonABD dolarıtutarında mevduatıüç yıl tutma şartıylaTürkiye'de faaliyet gösterenbankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuncatespit edilen

. Asgari3 milyonABD dolarıtutarındadevlet borçlanma araçlarınıüç yıl tutmak şartıyla satın aldığıHazine Müsteşarlığıncatespit edilen

3- Türk vatandaşlığından çıkma hangi durumlarda gerçekleşir?

Türk vatandaşlığındançıkmak için izin isteyen kişilereaşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.

a) Reşit ve ayırt etme gücüne sahip olmak.

b) Yabancı bir ülkevatandaşlığını edinmişolmak veya edineceğine ilişkin ikna edici

belirtiler bulunmak.

c) İşlediği birsuç veya askerlik nedeniyle aranan kişilerden olmamak.

ç) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

4- Türk vatandaşlığını kaybettirme nasıl olur?

Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca saptanan kişilerin Türk vatandaşlığı, İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.

a) Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine aykırıherhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere, uygun bir süre dahilindekendi arzusuile bu görevi bırakmayanlar.

b) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin herhangi bir hizmetinde -Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın- kendi arzusuylaçalışmaya devam edenler.

c) İzin almaksızın yabancı bir devlet içingönüllü olarak askerlik yapanlar.

5- Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybı nasıl gerçekleşir?

Aşağıda durumları belirtilenler, reşitolmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler.

a) Ana ya da babadan kaynaklı soy bağı nedeniyle doğumla T.C.vatandaşı olanlardan, yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan edinenler.

b) Ana ya da babadan kaynaklısoy bağı dolayısıyla Türk vatandaşı olan kişilerden, doğum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar.

c) Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar.

ç) Doğum yeri şartını karşılayarakTürk vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar.

d) Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını kazanmış ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar.

Yukarıdaki şartlar gereğince vatandaşlığın kaybı ilgiliyi vatansız kılacaksa,seçme hakkı kullanılamaz.

6- Çok Vatandaşlık Ne Demektir?

Türk vatandaşlık mevzuatı birden fazla vatandaşlığa izin vermektedir.

Bu çerçevede, herhangi bir nedenle yabancı bir ülkevatandaşlığını kazanan kişilerin, buna ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak araştırmasonucunda kayden aynı kişiler olduklarının saptanması halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair bildirimde bulunulur.

7- Vatandaşlık işlemlerinde başvuru makamı ve yönteminasıldır?

Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular Türkiye içinde ikamet edilen yer Valiliğine, Türkiyedışında ise Türkiye'nin Dış Temsilciliklerine bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekâletname ile yapılır.

Bilgi ve belge istenmesi:Vatandaşlık işlemlerine ilişkin inceleme ve araştırmalarla ilgili bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca gecikmeksizinverilir.

Maddi hataların düzeltilmesi:Alınan kararlarda maddi bir hata bulunduğu sonradan tespit edilirse, kararı veren makam tarafından düzeltme veya değiştirme kararı alınır.

Tebligat:Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin kararlar ilgiliye ve başvuru makamlarına bildirilir.Kaybettirme kararları ise Resmi Gazete'de yayımlanır ve yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

Vatandaşlık Başvurusu İçin İstenen Evraklar

. İsteği açıklayan dilekçe

. Pasaport veya benzeri bir belge

. Doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği. Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri bir belge.

. Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme cüzdanı, boşanmış ise boşanma ilamı, dul ise de eşine ait ölüm belgesi.

. Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları var ise bu bireylere ait başvurumakamlarınca Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.

. Sağlık Bakanlığınca verilen sağlık raporu.

. Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini temin ettiğine dair, gelirini veya mesleğini kanıtlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.

. Başvuru tarihinden geçmişe doğru Türkiye'de kesintisiz olarakbeş yıl ikamet ettiğinedair İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınanyurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.

. Başvuru tarihinden geleceğe doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli oturum izni tezkeresi.

. Herhangi bir suç dolayısıyla hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa, onaylı bir örneği.

. Kişinin kimlik bilgilerinde, doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin ilgilimakamlarından alınmış belge. Sözkonusubelgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39.maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

. Hizmet bedelinin Maliye'yeyatırıldığını gösteren makbuz.